ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА

На основу члана 31. Закона о раду  ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/17, 113/17  и 95/18 ), члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 96/2019), члана  7. и 8. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-941 од 28.02.2019 године, I Анекса колективног уговора за Дом здравља Суботица број 01- 5810 од 18.12.2019 а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године и дописом Министарства здравља број 112-01-665/2022-02 од 03.10.2022.године, директор Дома здравља Суботица расписује

О Г Л А С 

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  и то следећих кадрова:

а)-доктор стоматологије -  2  извршиоца,

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица број 01-1420 од 23.03.2018.и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 01-2150 од 14.05.2021.године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број  01- 3909 од 26.08.2021.године

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. под а)  за  доктора стоматологије су:

 

Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, из области стоматологије,  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама из области стоматологије, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

стручни испит;

лиценца.

 

 

 

 

3.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

оверена фотокопија дипломе Стоматолошког факултета о стеченом звању доктор стоматологије;

оверено уверење о положеном стручном испиту за здравствене раднике- докторе стоматологије

Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

Оверена фотокопија лиценце за доктора стоматологије

потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- меил адресом.

 

4.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа. 

 

7.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

8.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Суботица, 24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.