ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА

На основу члана 37. Закона о раду  ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18 ), члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 96/2019), члана  7. и 8. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-941 од 28.02.2019 године, I Анекса колективног уговора за Дом здравља Суботица број 01-5810 од 18.12.2019 а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године  директор  Дома здравља Суботица расписује

О Г Л А С 

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА до 30.06.2023. године и то следећих кадрова

 

а)- доктор медицине  - 7  извршилаца,

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица број 01-1420 од 23.03.2018.и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 01-1513 од 06.04.2021.године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број  01-2150 од 14.05.2021.године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број  01-3909 од 26.08.2021.године

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. за доктора медицине   су:

  • Високо образовање:
  • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • Завршен  Медицински факултети стечено звање доктор медицине,
  • положен стручни испити
  • лиценца.

 

3.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

оверена фотокопија дипломе Медицинског факултета о стеченом звању доктор медицине;

оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за здравствене раднике- докторе медицине

Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

Оверена фотокопија лиценце за доктора медицине

Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- меил адресом.

 

4.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на сајту Министарства здравља.

7.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

8.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Суботица, 24000 Суботица, ул. Петефи Шандора 7.

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.