Општа болница Лозница

Дана: 25.10.2022.године

            На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

са пуним радним временом

 

  • 1 возач санитетског возила (III/IV), за потребе Опште болнице Лозница

 Услови за заснивање радног односа:

            -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Средњу школу  

- најмање 12 месеци радног искуства у наведеном звању  

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

- фотокопију личне карте или очитане подаке са картице

-  кратка биографија и доказ о радном искуству

Пријавом на Јавни оглас кандидати/кандидаткиње дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство)   и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли веб странице Министарства здравља и Опште болнице Лозница.

 Кандидати који уђу у ужи избор могу бити позвани на разговор.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити поштом или лично: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за конкурс“ .

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.