Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број  10719                                  

од   24.10.2022.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време до 6 месеци, повећан обим посла

 

 

  • ОЈ  Дом здравља  Нова Варош

       

  1. Возач у санитетском превозу  ....................................................  1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место возач у санитетском превозу– III степен стручне спреме- завршена средња школа, смер саобраћајни, возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно искуство.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи/издаје МУП/ не старије од 6 месеци

 

                    

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

                Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.