Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 број 10721                                  

од    24.10.2022.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

 

  • ОЈ  Дом здравља  Бајина Башта

       

  1. Медицинска сестра/техничар у амбуланти .........................  1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра/техничар  у ОЈ Дом здравља  Бајина Башта – IV степен стручне спреме- завршена средња медицинска школа,  смер медицинска сестра техничар, положен стручни испит и важећа лиценца.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи/издаје МУП/ не старије од 6 месеци

 

                    

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

                Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.