ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4610/1 од 24.10.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос: на неодређено време са пробним радом у трајању до 3 месеца и са пуним радним временом:

 

Један (1) извршилац: ВОЗАЧ  САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА у Одељењу за техничке и друге сличне послове

 

Опис посла: у складу са правилником о организацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује средњу стручну спрему саобраћајног или техничког смера
  • Положен возачки испит Б категорије
  • Здравствена способност

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радно место - ВОЗАЧ  САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.