Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 96/19 и 58/2020 – Анекс 1), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018),  Кадровског плана за Клиничко-болнички центар Земун за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 23.02.2022. године,  Обавештења Министарства здравља бр. 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 7663/1 од 18.10.2022. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у  трајању од 6 (шест) месеци,  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 2 (два) месеца, за следећа радна места:

 

 1. Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи – 1 извршилац, у Одељењу хемодијализе, Службе нефрологије – Клинике за интерну медицину,
 2. Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима– 1 извршилац, у Одељењу пулмологије у Служби пулмологије са пнеумофтизиологијом – Клинике за интерну медицину,
 3. Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Одељењу хепатобилиопанкреатичне хирургије у Служби опште хирургије -  Клинике за хирургију,
 4. Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима– 1 извршилац, у Одељењу оперативног лечења у Служби урологије – Клинике за хирургију,
 1. Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац, Одсек лабораторије са референтном националном лабораторијом за неуромишићне биопсије у Служби за клиничку патологију, Заједничке медицинске делатности,
 2. Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац, у Одсеку за хематолошке анализе у Служби за лабораторијску дијагностику, Заједничке медицинске делатности,

 

 1. Медицинска сестра-техничар у операционој сали – 2 извршиоца, у Одељењу операционог блока са стерилизацијом у Службе операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом, Клиника за хирургију,
 1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, Одељење за стационарно лечење, у Служби баромедицине - Клинике за хирургију,
 2. Mедицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима– 2 извршиоца, у Одељењу хепатологије у Служби гастроентерологије са хепатологијом – Клинике за интерну медицину,
 3. Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапији – 1 извршилац, Одељење клиничке хематологије у Служби хематологије, Клиника за интерну медицину,
 4. Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 – 2 извршиоца, у Одељењу интензивне терапије, Клинике за интерну медицину,
 5. Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 – 1 извршилац у Одељењу интензивне терапије, у Служби интернистичке геријатрије - Клинике за интерну медицину,
 6. Медицинска сестра-техничар у операционој сали – 2 извршиоца, у Одељењу анестезије операционих сала у Служби анестезиологије са реаниматологијом и терапијом бола, Заједничке медицинске делатности,
 7. Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији 2 извршиоца, у Одсеку пријема и збрињавања хируршких болесника - Службе за пријем и збрињавање ургентних стања, Заједничке медицинске делатности,
 8. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству – 1 извршилац, у Служби гинекологије – Болнице за гинекологију и акушерство,
 9. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби за стационарно лечење  – Болнице за педијатрију.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2, 3, 4, 5, и 6 и овог Огласа су:

 • Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 4),
 • Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши лабораторијски техничар/струковни медицински лабораторијски технолог (за подтачке 5 и 6),
 • Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Радно искуство у области конкурса (за подтачке 5 и 6).

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 овог Огласа су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер,
 • Положен стручни испит након завршене средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Радно искуство у области конкурса (за подтачке 7 и 13).

                                                                        III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2, 3, 4, 5, и 6  овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 4),
 • Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи - смер виши лабораторијски техничар/струковни медицинско-лабораторијски технолог (за подтачке 5 и 6),
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда) - за подтачке 5 и 6.

 

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер,
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе,
 • Сведочанства за сваки разред средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда) - за подтачке 7 и 13.

 

                                                                                            IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије,
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

                                                                                            V

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

 

                                                                                           VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

                                                                             

                                                                             VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

                                                                                          VIII

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд, на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), wеб страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа на wеб страници Министарства здравља РС. Неблаговремене пријаве,  као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.