Дом здравља Житорађа

   На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Обавештења Министарства здравља бр.112-01-737/2022-02 од 05.09.2022.г. о Закључку Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број.112-6748/2022 од 30.08.2022.г., чл. 21. Статута Дома здравља Житорађа в.д.директор Дома здравља Житорађа расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

     

  Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Дому здравља Житорађа, за обављање послова радног места:

 

 

  1. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА – 1  извршилац

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Житорађа бр.515 од 05.06.2018.године.

 

Услови за заснивање радног односа:  средње образовање (завршена средња школа ) и возачка дозвола Б категорије.

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 

  1. оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању
  2. оверену фотокопију уверења о положеном возачком испиту Б категорије или возачке дозволе,
  3. фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  4. 4. извод из матичне књиге рођених
  5. 5. уверење о држављанству;
  6. уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)  не старије од 6 (шест)  месеци
  7. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-не старије од 6 (шест)

      месеци,

 

Рок за подношење пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа   у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен и на веб страници Министарства здравља и Дома здравља Житорађа.

 

           - Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

           - Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

           - Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој   

             способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење )- не старије од 6 (шест) месеци.

 

Пријаве доставити на адресу:

 Дом здравља Житорађа,

ул.Топлички хероји бр.55,18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс

или лично доставити у  правној служби Дома здравља Житорађа .