ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

                  На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 96/2019, бр.58/2020 – Анекс), члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа на одређено време број 6495/2022 oд 20.10.2022. године,  директор  Дома здравља Крушевац, расписује:

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Доктора медицине, на одређено време, због замене запосленог за време обављања специјализације, до његовог повратка на рад, за рад на пословима доктор  медицине  у  Служби опште медицине Дома здравља Крушевац.

                    - 2 извршиoца.

 

 УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

      -завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

     Опис послова : У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

 

                 Кандидати који се пријављују на оглас под редним бројем 1 достављају:  

             -  пријаву на оглас у којој се наводи за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених.

             - фотокопију личне карте;

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас, ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

                О коначном избору кандидата одлучује директор.

                Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

                 Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“  Националне службе за запошљавање.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                                           

                Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

                Оглас објавити код Националне службе запошљавања,  web страници Министарства здравља и огласној табли Дома здравља Крушевац