ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

На основу чланова 5., 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, те одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1180/2022 од 26.10.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

-СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ -  (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 1 (једне) године, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове, одељење за техничке послове Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је основно образовање.

 

Опис посла: Директно прима задатке од главне сестре Дома здравља и њој су одговорни за извршење истих. Одржавање хигијене просторија: чишћење, рибање подова, пајање, прање и дезинфекција зидова, прозора, врата и лустера, жицање и гланцање паркета. Свакодневно одржавање чистоће намештаја у просторијама, умиваоника, огледала, радијатора, орманчића, вешалица, оквира паравана и гарнишни. Редовно прање и одржавање завеса и паравана, скупљање и одношење нечистог веша на прање и доношење и подела чистог веша. Обавеза пријављивања сваког квара насталог у току редовног радног времена домару и то на вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама. Врши спецификацију средстава неопходних за обављање послова и радних задатака описаних напред и исту доставља шефу службе. Прање и пеглање веша.

 

-ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 3 (три) месеца, односно до 19.02.2023. године, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове, одељење за техничке послове Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

 

Опис посла: Директно прима задатке од главне сестре Дома здравља и њој одговара за извршење истих. Одржавање зграда Дома здравља и отклањање мањих оштећења. Обављање столарских послова и поправки. Обављање машинбраварских послова и поправки. Обављање мањих електричарских послова и поправки. Предузимање мера за отклањање кварова пријављених од стране радника Дома. У периоду зиме ( 15.10  -  15.04.) ложење котлова за централно грејање. Одржавање котлова у току ложења као и припрема истих (у току лета) за наредну сезону ложења. Обезбеђење и заштита зграде и имовине: свакодневно обилажење зграде Дома здравља и врђење контроле електричних, водоводних и канализационих инсталација и система за централно грејање и електричних апарата. Предузима мере противпожарне заштите по налогу службеника за послове одбране, заштите и безбедности. Стара се о исправности уређаја и инсталација за противпожарну заштиту. Учествује у гашењу мањих пожара, а у случају да је пожар већих размера обавештава Ватрогасну јединицу. Обавезно присуствује при извођењу радова у зградама Дома од стране других извођача. Обезбеђивање редовног изношења и уништавање смећа и пражњење септичких јама. По потреби утовар и истовар огрева и осталог материјала. Требовање материјала и алата потребног за обављање описаних послова и радних задатака. Вођење евиденције о утрошку материјала и достављање истог руководиоцу финансијско-рачуноводствених послова на крају свког месеца.

 

-ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ  ПРЕВОЗУ 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (37 часова) недељно, на одређено време до 1 (једне) године, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове, одељење за техничке послове Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је: средње образовање и возачка дозвола Б категорије.

 

Опис посла: Директно прима задатке од диспечера и њему је одговоран за извршење истих. По писменом налогу ординирајућег доктора, доктора из службе ХМП и диспечера врши превоз болесника при чему води бригу о болеснику током транспорта, смештаја у болницу, специјалистичког прегледа и превоза до здравствене установе или стана болесника. По потреби врши превоз здравствених радника за пружање услуга у стану болесника. Превози медицинску документацију и осталу документацију из здравствених станица и обрнуто, односи материјал за лабораторијске налазе у надлежну здравствену установу. Свакодневно одржавање чистоће и исправности возила, обавезно остављање возила у исправном стању и танкован горивом. У сарадњи са диспечером у случају већих кварова на возилу предузима мере за што бржу оправку истог у надлежном сервису. Води бригу о редовном сервисирању санитетског возила. Помаже при утовару непокретних болесника. Води посебну књигу у коју уноси датуме прања кола, подмазивања, промене гума, уља, пређене километре, утрошка горива. По пријему путног налога и извршене вожње обавља уписивање података. Непосредно сарађује са диспечером и придржава се плана и програма (распореда вожњи и радног времена) који сачини диспечер. Користи мобилни телефон Дома здравља. Приликом преузимања санитетског возила врши проверу исправности истог (уље, вода, антифриз, св. сигнали итд.), а на крају смена оставља путни налог, кључеве и возило са пуним резервоаром и опрано (без обзира на пређену километражу). У случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника службе ХМП.

 

 

 

Уз пријаву се подносе следећа документа, уз зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе/сведочанства о завршеном образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту и очитана возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 04.11.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.