ЈАВНИ ОГЛАС ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19 и 24/21), уговора број EECA/CM/088-30/06/2022 за финансирање пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ закљученог између Глобал фонда за борбу против  ХИВ-а, туберкулозе и маларије и Министарства здравља,  Републике Србије упућује:

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

„Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА - Тим за координацију пројекта „Подршка активностима удружења у области превенције и контроле ХИВ инфекције”

 

Опис посла:

 • Учествовање у имплементацији пројектних активности у складу са пројектном документацијом;
 • Учествовање у изради плана имплементације пројектних активности са јасно дефинисаним временским оквиром, пратећим дужностима и роковима;
 • Отварање и пријем поште, сортирање и одлагање пројектне документације;
 • Помоћ у припреми материјала и организацији састанака;
 • Комуникација са представницима цивилног друштва који учествују у импелемнтацији спровођења пројектних активности;
 • Организовање, ажурирање и архивирање документације релевантне за реализацију пројекта;
 • Учествовање у изради наративних и других извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Излазак на терен и спровођење мониторинг посета организацијама цивилног друштва на терену;
 • Учествовање на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;
 • Обављаље других дужности које су резултат потреба пројекта.

 

Услови конкурса

 • Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бода, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис и Ексел пакет;
 • Минимум 5 година искуства на/при националним и/или међународним пројектима;
 • Изврсне комуникационе вештине;
 • Добре вештине планирања и организације.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о професионалном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру програма – Подршка активностима удружењиа грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције - Глобал фонд“- позиција административни радник.“

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.