ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 27.10.2022. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, као и огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за послове Медицинска сестра/техничар у јавном здрављу – извршилац један

 

Опис послова:

 • врши узимање материјала за микробиолошка испитивања у лабораторији и на терену и вођење документације;
 • учествује у обављању рутинског лабораторијског рада;
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу;
 • стара се о техничким ресурсима неопходним за реализацију процеса свог рада и о томе обавештава главног техничара;
 • одговоран је за одржавање хигијене радног простора;
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје;
 • ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издавању резултата;
 • извештава о раду:
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – средња медицинска школа: смер медицинска сестра/техничар;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • возачка дозвола Б категорије;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, фотокопију возачке дозволе, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити поштом или непосредно на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН                                                                             

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15