ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, бр. 112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.11911 од 27.10.2022. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

  1. Медицинске сестре/техничара у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност.................................... 1 извршилац, за

      потребе Службе психијатрије

 

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати/кандидаткиње за радно место медицинске сестре/техничара у  осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат/кандидаткиња даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења конкурса и избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидат/кандидаткиња биће дужан/дужна да приликом заснивања радног односа достави оверене фотокопије горе наведене документације.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове медицицнске сестре/техничара у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност”.

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 28.10.2022. ДО 04.11.2022.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.