ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

 

         На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020), у складу са Кадровским планом здравствене установе број 112-01-200/2018-2 од 20.08.2018.године, ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК - један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  најдуже до 24 месеца због повећаног обима посла,  са пуним  радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек правних послова Дома здравља Параћин

 

        Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњава и посебне услове :

       Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

       -положен правосудни испит

       -сертификат службеника за јавне набавке

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          - кратку  биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију доказа о стеченом високом обазовању

          -фотокопију уверења о положеном правосудном испиту

          -фотокопују сертификата о положеном испиту за Службеника за јавне набавке ( уколико кандидат не поседује сертификата о положеном испиту за Службеника за јавне набавке у обавези је да испит за Службеника положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа)

 

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља .

 

        Опис посла дат је у је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

        

        Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

СА НАЗНАКОМ “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА”.

 

       Докази о испуњености услова подносе се у НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА.

  

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Неблаговремене, недозвољене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 062-562-654

 

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије