„Дом здравља Кикинда“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 oд 08.12.2021 годинe и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-42/21 од 26.10.2022. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.Доктора медицине, на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих ( здравствена амбуланта у граду) -  1  (један) извршилац.

 1. Доктора медицине, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним веменом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих ( здравствене амбуланте на селу) - 2 (два) извршиоца.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

1.Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке (звање доктор медицине);
 • Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије (уколико кандидат поседује);
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце Лекарске коморе Србије .
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

 

 

 

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству.
 5. Потврду о имунизацији.

 

II

 

 1. Доктора специјалиста педијатрије на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, на радном месту: доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - 1 (један) извршилац.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

1.Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. специјалистички испит,
 4. најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке (звање доктор медицине);
 • Оверена фотокопија дипломе/уверења о положеном специјалистичком испиту из педијатрије;
 • Оверену фотокопија уверења о положеном државном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије (уколико кандидат поседује);
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце Лекарске коморе Србије .
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

 

 

 

 

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству.
 5. Потврду о имунизацији.

 

III

 

 1. Доктора специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту жена, на радном месту: доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене - 1 (један) извршилац.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

1.Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. специјалистички испит,
 4. најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке (звање доктор медицине);
 • Оверена фотокопија дипломе/уверења о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства;
 • Оверену фотокопија уверења о положеном државном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије (уколико кандидат поседује);
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце Лекарске коморе Србије .
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

 

 

 

 

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству.
 5. Потврду о имунизацији.

 

IV

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

V

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Достављена документа се не враћају.  Обавештење о избору кандидата ће бити објављена на сајту Дома здравља Кикинда и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

VI

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.