УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.15283 од 28.10 .2022. године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИЛАЦА

 

 

I Клиника за васкуларну хирургију

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар  у операционим салама на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - УЦ

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар инструментар Операционог блока на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Клиници за Ургентну хирургију

 

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар на одређено време ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за ургентну гастроентерологију и хепатологију Клинике за ургентну интерну медицину

 

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2  ИЗВРШИЛАЦА

 

 

I Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера интензивне неге хематологије са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интернистичке интензивне неге Клинике за ургентну интерну медицину

 

II Клиника за гастреоентерохепатологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера у дијагностици са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Кабинету за функционалну дијагностику

 

 

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит.

 

 

 

 

 

 

                       

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО 

             фонда копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.