Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

Расписује:

О  Г  Л  А  С

 

  1. 1. За пријем у радни однос медицинске сестре-педијатријског смера на одређено време до повратка раднице  са породиљског одсуства, за рад  у ОЈ Општа  Болница Сурдулица, 1 извршилац,

 

            Услови: IV sss, завршена медицинска школа – педијатријског  смера,   положен стручни испит, лиценца -  1 извршилац.

 

            Потребна документација:

 

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – педијатријског смера,

            - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

            - лиценца,

            - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

            - извод из евиденције незапошљених,

            - лекарско уверење.

           

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

            Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

            Пријаве слати на адресу :

            Здравствени центар Сурдулица ,

            ул. Српских владара бр: 111

            17530 Сурдулица .