Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Стари град“, број 994/1 од 28.03.2018. године са изменама и допунама у даљем тексту: Правилник, Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 29.07.2022. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије, Сектора за организацију здравствене службе број 06-00-2-1/2022-02 од 03.03.2022. године и 06-00-2-6/2022-02 од 09.05.2022. године, в.д. директора расписује Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време и то:

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С 

Назив посла:

- Доктор медицине - изабрани лекар, 2 извршиоца

           

Опис посла:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • обавља ултразвучне прегледе по потреби
 • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
 • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  
 • учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији
 • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад

 

Услови:

 

Стручна спрема/образовање

 

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • познавање рада на рачунару
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз пробни рад од 6 месеци  

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • копију дипломе о завршеном високом образовању
 • копију уверења о положеном стручном испиту
 • копију важеће лиценце

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине - изабрани лекар“.

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.