ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

 

            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 4424/1 од 28.10.2022. расписује:

 ОГЛАС

                                                                                                                   

За пријем у радни однос на одређено време трајања до 6 месеци због повећаног обима

посла за следеће радно место:

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове -

 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- знање рада на рачунару;

Опис посла:

спровођење поступака заснивања радног односа, вођење управног поступка из делокруга рада; припрема општих и појединачних аката из области правних, кадровских и административних послова; израда и подношење тужбе, одговора на тужбу, правних лекова и предлога за извршење надлежним судовима и др.

  • Фотокопију  дипломе
  • Кратку биографију   

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.