Дом здравља Здравственог центра „Аранђеловац“

На основу члана 7. – 9.  Та Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19 и 58/20 Анекс 1. ) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ ,  Измене Кадровског плана Здравственог центра „Аранђеловац“ за 2022.годину бр. 112-01-64/2022 од 17.10.2022.године, Одлуке в.д директора Здравственог центра „Аранђеловац“  бр.  03-8508  од 28.10.2022. године расписује се:

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (најдуже до 24 месеца)

За потребе Дома здравља  Здравственог центра „Аранђеловац“

 

- 6 (шест ) доктора медицине у хитној медицинској помоћи – за попуну                    

слободних  односно  упражњених радних места;

 

-1 (једног) доктора медицне у хитној медицинској помоћи – ради замене одсутног радника због обављања специјализације ;

 

2 (два) доктора медицне у Служби опште медицине – ради замене одсутних радника због обављања специјализације ;

1 (један) доктор медицине у Служби опште медицине- ради попуне упражњеног радног места;

 

Услови у погледу образовања:  високо образовање на студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовње, почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

Завршена специјализација из радиологије

 

 

Додатна знања/испити/радно искуство за  радна места доктора медицине:

-положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

Опис послова за наведена радна места  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником  о организацији и систематизацији послова у ЗЦ „Аранђеловац“

Уз пријаву за оглас  за радна места: доктор медицине Службе хитне медицинске помоћи и доктор медицине Службе опште медиицне,  неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у Лекарску комору ;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ ( са назнаком за које радно место) слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.