Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 1/2015, 106/2018, 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос на одређено време бр. 2334 од 02.11.2022.год., в.д. директора Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос са новим запосленим на одређено време у трајању до шест (6) месеци са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће радно место:

 

1)   доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности – број извршилаца један (1).

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1) овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови:

Стручна спрема/образовање:  Високо образовање – Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.,

Додатна знања/испити/радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит из Пнеумофтизиологије или ужа специјализација из Пулмологије или специјалистички испит из Интерне медицине;
 • знање рада на рачунару;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине..

IV

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 • диплома о завршеном високом образовању,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • положен специјалистички испит,
 • доказ о радном стажу (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и дуго).

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • писану сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш.

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

VII

Оглас објавити на интернет страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), бул.др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш, или доставити лично у Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш код секретарице Завода, сваког радног дана до 14.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од седам радних дана од дана доношења одлуке.

Достављена документа се неће враћати учесницима конкурсног поступка.

Контакт телефон 018/537-607 или mail: zavodtb@medianis.net.

 

 

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

В.Д. директора Завода,

Др Владан Миладиновић спец.