Дом здравља Бач

На основу одлуке в.д. директора Дома здравља Бач о спровођењу конкурса и члана 23. Статута Дома здравља Бач, в.д. директора Дома здравља Бач расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

(са пуним радним временом):

 

           ДОКТОР МЕДИЦИНЕ...........1 извршилац на одређено време 6 месеци

                                                                   због повећаног обима посла

 

Услови за заснивање радног односа:  

          - завршен медицински факултет,

          - положен стручни испит и

          - поседовање лиценце.

 

Као доказе о испуњености услова кандидати треба да доставе:

          - пријаву на оглас са кратком биографијом,

          - оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,

          - оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за

             доктора медицине,

          - оверену фотокопију лиценце доктора медицине и

          - фотокопију личне карте.

 

           Заинтересовани кандидати писмену пријаву, са траженим документима, достављају лично на писарницу установе или поштом на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у затвореном коверту са назнаком: «ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА» (са навођењем «за доктора медицине»), најкасније у року од 10 дана од дана објављивања у публикацији «Послови».

          Овај оглас ће се објавити на сајту Дома здравља Бач.

            Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Марко Миљешић.             Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене решењем.    Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач и биће достављена на адресу свих кандидата.

            Достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

 

 

в.д директора

Дома здравља Бач

Лачокова Красникова др Јармила