ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4793 од 04.11.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца:

 

- Једног (1) извршиоцаДОКТОР МЕДИЦИНЕ на Одељењу за неонаталну интензивну негу и терапију у Служби за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здраваствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за звање доктор медицине
  2. Стручни испит
  3. Лиценца
  4. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • фотокопију личне карте
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • лекарско уверење о здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института „ Пријава на оглас за пријем ДОКТОР МЕДИЦИНЕ на Одељењу за гастроентерохепатологију и исхрану Стационара Клинике за педијатрију на неодређено време“.
       

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јелена Антић