Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 11499/1 од 04.11.2022. године, у складу са датом сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-6076/2022 од 29. јула 2022. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на неодређено радно време, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

 • РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ...1  извршилац

 

Опис послова:

 • Свакодневно води аналитичку евиденцију по реферату за који је задужен;
 • Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • Контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • Учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • Израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • Ажурира податке у одговарајућим базама;
 • Пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • Координира пријем пазара и врши контролу пријема истог.
 • Врши месечно упоређивање између материјалног књиговодства и магацинских картица;
 • Код пописа књижи све промене и стање на картицама, упоређује са пописним стањем и исказује евентуалне разлике у року од 10 дана од дана пописа;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
 • За свој рад одговара директору и непосредном  руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03 – 5241/1.

 • са завршеним средњим образовањем, IV степен економске, правне, туристичке струке или гимназије, са знањем рада на рачунару, са најмање годину дана радног искуства у здравственој установи на истим и сличним пословима

 

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

-Диплома о завршеном средњем образовању, IV степен, економске, правне, туристичке струке или гимназије;

- Потврда радном искуству од најмање годину дана у здравственој усанови на истим и сличним пословима;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време за радно место Референт за финансијско рачуноводствене послове.“

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић