ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4802/1 од 07.11.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: на одређено време до 3 месеца и пробним радом у трајању од 1 месец, са пуним радним временом

 

Један (1) извршиоцСПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ I  у Одсеку одржавања хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

-уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице

-лекарско уверење о општој здравственој способности

-доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)

-доказ о имунизацији Хепатитис Б

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем једног СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ I“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

   

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф. др Јелена Антић