Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), и Одлуке в.д. директора бр.01-1552/1 од 04.11.2022. године  в.д. директора Института за јавно здравље Војводине расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос

НА ОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ :

 

I.

 

 • ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ – 2 извршиоца, на одређено и пуно радно време, али не дуже од 24 месеца због повећаног обима послова, у Центру за микробиологију

 

 

Услови:

 

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године – смер лабораторијски техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова:

 

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • одржава културе микроорганизама;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу;
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • у оквиру смена и дежурстава ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издављњу резултата;
 • по потреби ради са пацијентима на пријему и узимању материјала за микробиолошке прегледе;
 • обавезан/на је да послове лабораторијског техничара у дијагностици обавља у свим организационим јединицама Центра за микробиологију   према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца;

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању лабораторијски техничар
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о упису у именик лекарске коморе или о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 • БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 1 извршилац на одређено и пуно радно  време али не дуже од 24 месеца , због повећаног обима послова у  Центру за вирусологију 

Услови:

 

 Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама биологије у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • најмање једна година радног искуства у наведеном звању

 

Опис посла:

 • учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области биологије, хигијене и хумане екологије;
 • ради на молекуларној дијагностици различитих узрочника

-     рад са потенцијално-инфективним биолошким материјалима;

 • припрема и одржава културе ћелија;
 • ради на изолацији вируса из болесничког материјала;
 • ради задатке у оквиру Инфлуенца центра СЗО на изолацији вируса инфлуенце;
 • учествује у рутинском лабораторијском раду;
 • обавља лабораторијске послове за потребе вирусолошке дијагностике;
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе;
 • обавезан/на је да послове биолога/молекуларног биолога обавља у свим организационим јединицама Центра за вирусологију према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати  за радно место Биолог/молекуларни биолог  подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију одговарајуће дипломе/уверења  о стеченом стручном звању
 3. фотокопију очитане личне карте
 4. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 5. доказ о потребном радном искуству

II.

Јавни оглас ће бити објављен на интернет порталима Института за јавно здравље Војводине, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа на интернет порталу  Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти  доставити поштом на адресу  Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места)'' или предати лично  на писарницу  Института за јавно здравље Војводине (II међуспрат,  канцеларија бр. 53).

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Проф. др Владимир Петровић