Института за онкологију Војводине

На основу члана 115. и 116. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/2019), члана 22. став 1 тачка 12), а у складу са чланом 16. Статута Института за онкологију Војводине и Одлуке Управног одбора Института за онкологију Војводине,  број 4/22/2-4338/2-3 од  03.11.2022. године, Управни одбор Института за онкологију Војводине расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

 

 

А) Подаци о установи

Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4

Матични број: 08054983

Пиб: 100804613

Шифра делатности: делатност болница 8610

 

Б) Кандидат за директора Института за онкологију Војводие (у даљем тексту: кандидат) бира се на радно место:

 

 ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НА ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, број извршилаца „1“

 

Опис послова: заступа Институт, у складу са законом, организује и руководи процесом рада Института, одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника, одговара за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа, предлаже програм рада Института и предузима мере за његово спровођење, спроводи одлуке Управног и Надзорног одбора, присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора без права одлучивања, подноси Управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању Института, подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана Института, доноси акт о организацији и систематизацији послова у Институту, одлучује о свим правима запослених из радног односа, у складу са законом, одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Института, обезбеђује минимум процеса рада у Институту у случају штрајка запослених, у складу са законом, доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, одлучује о пријему и управљању донацијама, врши и друге послове предвиђене законом и Статутом Института за онкологију Војводине.

 

 

В) Место рада кандидата је Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4

 

Г) Кандидат треба да испуњава следеће услове:  

  • да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
  • да има завршену специјализацију у складу са овим законом;
  • да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;
  • да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
  • да није осуђивано, односно да се против њега не води истрага, односно да није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно да није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно да му није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
  • да није члан органа политичке странке.

 

Д)  Уз писану пријаву на јавни конкурс за директора, учесник јавног конкурса прилаже следеће доказе:

1) уверење о држављанству;

2) извод из матичне књиге рођених;

3) оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

4) оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;

5) оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

6) фотокопија лиценце;

7)оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента;

8) потврду о радном стажу у области здравствене заштите;

9) потврду о радном искуству као руководиоца здравствене установе, односно руководиоца организационе јединице у здравственој установи;

10) доказе о неосуђиваност из надлежности: МУП-а Републике Србије, Основног и Вишег суда и Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал и одељења за ратне злочине, и посебног одељења за сузбијање корупције и то: да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

11) кратку личну, радну и стручну биографију.

 

Ђ) Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере

 

Стручна оспособљеност знање и вештине кандидата за именовање директора оцењује се увидом у податке и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс усменом провером у разговору са кандидатима у изборном поступку.

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора установе.

Знање кандидата оцењује се провером познавања области здравствене делатности, здравственог права и етике, комуникације у здравству здравствене економије, познавање области управљања, општих прописа о раду, познавање рада на рачунару, унапређење рада и развоја установе.

Кандидат је дужан да сачини предлог Програма развоја Института за онкологију Војводине  за период (2023-2027). Након усменог излагања предложене Стратегије, Управни одбор вреднује вештине кандидата ценећи вештину комуникације, вештина у међуљудским односима, организаторске способности, вештину руковођења, и друге вештине, у зависности од вештина потребних за обављање послова директора Института за онкологију Војводине.

Управни одбор проверава вештину кандидата кроз разговор са кандидатом.

 

 

Е) Изборни поступак

Изборни поступак спроводи се само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на радном месту директора.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за директора доставиће се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање пет радних дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Доказе у вези са за оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, кандидати достављају Управном одбору у првом делу изборног поступка, када буду позвани на разговор.

Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка.

Кандидат за директора који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

У изборном поступку за директора, Управни одбор оцењује стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у конкурсу и на начин који је наведен у конкурсу.

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

 

Ж) Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се поштом на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, са назнаком «ЗА ЈАВНИ КОНКУРС», или лично код референта деловодни протокол Института за онкологију Војводине, на истој адреси сваког радног дана од 07,30 -14,30 часова.

Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве ће се по окончању поступка вратити кандидатима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 радних дана, од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

З) Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена  Миливојевић, дипл. прав.

Давање обавештења о јавном конкурсу врши се сваког радног дана од 07,30 -14,30 часова

 

Контакт телефон: 021-4805506

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  

Др Дијана Колунџић