Дом здравља „Драга Љочић“ Шабац

На основу члана 23. Статута Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/20 Анекс 1), директор Дома здравља објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2022.године

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

За радно место из тачке 1.Огласа:

- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет

-положен стручни испит

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700 до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa „Др Драга Љочић“ Шабац, са назнаком „За оглас“.

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама следећа документа: диплома  o завршеном медицинском факултету;уверење о положеном стручном испиту,лиценца за самостални рад надлежне Коморе здравствених радника, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

За све информације у вези јавног огласа заинтересовани кандидати се могу јавити у Дом здравља „Драга Љочић“  Шабац, Одсек за кадровске и опште послове, канцеларија број 12 или на телефон 015/363-610.

 

 

Директор

др Јасмина Станковић с.р