Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука в.д. директора Института за трансфузију крви Србије, број 4636 и 4615 oд 17.11.2022. године, расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за следећа радна места:

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац са пуним радним временом, на одређено време до 6 месеци трајања.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

Помоћни радник – 1 извршилац са пуним радним временом, на одређено време до 3 месеца трајања.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: пренос, складиштење и експедиција биолошког материјала; прихватање и пренос јединица целе крви, компонената крви; паковање и транспорт инфективног и биолошког материјала, крви и продуката од крви неупотребљивих за трансфузију; пренос осталог материјала и прибора за рад.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић