ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ

На основу Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.1787 од 10.11.2022. године и расписаном јавном огласу од дана 14.11.2022. године, а због уочене грешке у тексту огласа, Дом здравља Штрпце објављује

 

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

  • Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове....... 1 извршилац уз пробни рад у трајању од 6 (шест) месеци.

 

          Оглас за пријем у радни однос на неодређено време дипломираног економисте за финансијски рачуноводствене послове, објављен на сајту Министарства здравља Републике Србије дана 14.11.2022. године, као и у листу ''Послови'' дана 16.11.2022. године, мења се у делу који се односи на документа која се подносе приликом кокурисања, тако да се брише део који се односи на достављање уверења о положеном стручном испиту, јер исти није нужан за обављање наведених послова.

        У осталом делу оглас остаје непромењен.