Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 4660/1 и 4676/1 од 24.11.2022. године, расписује се:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време до три месеца трајања, због повећаног обима посла за следећа радна места:

 

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис посла: реализација програма и планова прикупљања резерви крви, рад на мотивацији давалаца крви, припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе,
  • Фотокопију лиценце,
  • Уверење о положеном стручном испиту,
  • Кратку биографију.

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла: пријем биолошког материјала за анализе, извођење лабораторијских анализа, рутинска лабораторијска мерења биолошког материјала, израда реагенаса, административни пријем пацијената, припрема узорака за рад, унос личних података и резултата испитивања у информациони систем,обезбеђивање техничких услова рада.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе,
  • Фотокопију лиценце,
  • Уверење о положеном стручном испиту,
  • Кратку биографију.

 

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић