Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, на основу указане потребе  расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месецa, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

УСЛОВИ:     

- VII-1 степен стручне спреме, завршене мастер академске студије другог степена,

-  завршен медицински факултет,

-  положен стручни испит,

-  одобрење за самостални рад – лиценца.

ОПИС ПОСЛОВА:

-  обавља преглед и лечење болесника на одељењима за болничко лечење и рехабилитацију на интензивној нези нивоа 2 и 3, где се спроводе хитне интервенције, у складу са доктрином рада у Болници,

-  даје стручно мишљење о набавци и издавању лекова потребних за лечење болесника,

-  води одговарајућу документацију,

-  по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментну терапију болесника на одељењу,

-  обавља послове дежурног лекара према распореду,

-  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

-  спроводи здравствену заштиту становништва;

-  учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-  обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-  планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-  утврђује време и узрок смрти.

-  обавља и друге послове из своје струке по налогу руководиоца медицинске службе.

-  обавља и друге послове по налогу директора  Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 02.12.2022.године

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл ецц Игор Достанић

 

б) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месецa, за 2 извршиоца на радном месту:

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -У ИНТЕЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2

 

 УСЛОВИ:    

-   стечено средње образовање у трајању од четири године,

-   завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре,

-   одобрење за рад – лиценца.

 

 ОПИС ПОСЛОВА:

-   планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-   обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

-   примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-   учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

-   прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

-   припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-   спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

-   учествује у набавци потребног материјала;

-   одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

-   по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-   придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-   врши здравствено просвећивање особља и болесника,

-   дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-   у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

-   обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима- главне сестре одељења,

-   ради и друге послове по налогу директора.

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 02.12.2022.године

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл ецц Игор Достанић