Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-01-12266/2021 од 27.12.2021. године и 51 број 112-2682/2022 од 29.03.2022. године у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 1. ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. oбавља послове ревизије: ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености,
 2. спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа и документовање процеса и процедура субјекта ревизије,
 3. обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне папире;
 4. идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је ревидирао,
 5. саопштава резултате обављених ревизија руководиоцу путем писаних или усмених извештаја,
 6. развија и одржава добре односе са руководиоцем и запосленима путем индивидуалних контаката и групних састанака,
 7. пружа савете руководству и запосленима,
 8. израђујe годишњи план ревизије,
 9. придржава се професионалних и етичких стандарда,
 10. cачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду,
 11. ради на сталном професионалном развоју, укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава,
 12. задужен за израду и спровођење плана интегритета, и других стратешких документа за Завод.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-најмање три године радног искуства у струци према прописима којим се уређује интерна ревизија

-cертификат о стицању звања овлашћеног ревизора у јавном сектору.

 

 1. 2. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Број извршилаца: 1    

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, економске струке по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки,
 2. прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку,
 3. спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује,
 4. контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану,
 5. учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије,
 6. прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама,
 7. припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-знање рада на рачунару

-положен стручни испит за службеника за јавне набавке

-најмање три године радног искуства.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, копија дипломе/уверење о стеченом траженом образовању, копија сертификата и доказ о радном искуству.

 

Достављена документа се неће враћати.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот