Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Булевар Војводе Путника 7, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/2019) и у складу са Кадровским планом за Специјалну болницу за 2022. годину, број 119 од 19.01.2022., в.д. директор Специјалне болнице

 

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време:

 

  1. Медицинску сестру техничара-на болничким одељењима, три извршиоца за рад на одређено време, због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка, са пуним радним временом.

 

Опис посла: сaмoстaлнo oбaвљa пoслoвe oпштe и спeцијaлнe нeгe, спрoвoди oрдинирaну тeрaпију и пoстoјeћe дијaгнoстичкe прoцeдурe пo нaлoгу лeкaрa и глaвнe oдeљeнскe сeстрe, рaди и пoмaжe у спoвoђeњу нaјслoжeнијих тeрaпијских и дијaгнoстичких прoдeдурa, уз  вишу мeдицинску сeстру, рaди нa eдукaцији бoлeсникa кoји су јoј пoвeрeни, учeствујe у стручнoм тиму, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру стручне спреме.

 

Конкурс се објављује под следећим условима:

 

  • стечено средње образовање у трајању од четири године;
  • завршена средња медицинска школа-одсек за медицинске   сестре,
  • положен стручни испит
  • најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању
  • одобрење за рад – лиценца.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

  • пријаву са краћом биографијом, адресом, контакт телефоном и мејл адресом;
  • фотокопију дипломе о стручној спреми;
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту (фотокопије не морају бити оверене).

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошавање .

Пријаве слати на адресу: Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Булевар Војводе Путника 7, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в д  Директор

Доц.др Игор Симанић