Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

              На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године  и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 3164  од  28.11.2022. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С  

 

 

 

                            За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - повећан обим посла

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  повећан обим посла, у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин  за радно место

 

 

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге........... 3 извршиоца

 

 

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 1   морају имати завршену основну школу.

     Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи
  • лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 12 месеци)
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице (не старији од 6 месеци)
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

                                                                   са назнаком «ОГЛАС»

 

 

Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 29.11.2022. године до 08.12.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.