Дом здравља Бујановац

              На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гласник,, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац за 2022.годину и сагласности Министарства здравља бр. 112-01-912/2022-02 од 31.10.2022.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

na неодређено време у Дому здравља – Бујановац

 

 

 

 1. Специјалиста гинекологије и акушерства – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време .

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020.год.

 

         Стручна спрема, образовање:

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год.
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год.
 • Завршена специјализација из одређене гране медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и сарадника.

        Додатна знања, испити: стручни испит, специјалистички испит и лиценца.

 

 

 1. Доктор медицине – 5 извршиоцa, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020.год.

 

         Стручна спрема, образовање:

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год.
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год.

        Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

 

 

   Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

 • Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
 • Диплома о завршеној школи - факултету (оверена фотокопија),
 • Диплома о завршеном специјалистичком испиту (за радно место спец. гинекологије и акушерства),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,
 • Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене фотокопије),
 • Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
 • Извод из матичне књиге венчаних (због промене презимена),
 • Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),
 • Уверење Општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • Лекарско уверење, не старије од 6 месеци.

 

        У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

 

         Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

        Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интерент страници Министарства.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

        Документа која пристигну после истека рока, неће бити разматрана од стране комисије.

        Изабрани и неизабрани  кандидати биће писмено обавештени.

 

 

ВД Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др  Далиборка Павловић