СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3)  и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл.гласник бр. 96/2019) , Закона о буџетском систему (Сл.гл.бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101,11, 93,12, 62/13, 63/13, - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) , те одлуке в.д.директора од 02.12.2022. год.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

Једног   (1)  доктора медицине опште праксе,   за потребе медицинског сектора, на одређено време – за пуно радно време, са описом послова који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у СБР „Бања Кањижа“

Потребна стручна спрема/образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања, испити и радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

- биографија

- фотокопија дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству на пословима доктора медицине опште праксе

- фотокопија важеће лиценце

- фотокопију личне карте

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту  Министарства здравља.Оглас ће такође бити објављен и на сајту Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  разматрати. Одлука о изабраном кандидату ће бити објављена на wеб страници СБР „Бања Кањижа“ и огласној табли у просторијама Специјалне болнице. 

 

Пријаве са документацијом доставити поштом или лично  на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.

 

Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове доктора медицине опште праксе“

 

 

В.д. директор Специјалне болнице:

Снежана Аџић дипл.ецц.мсц.