Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 23. Статута Завод за трансфузију крви Ниш расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом за период од шест месеци  због повећаног обима посла и то :

 

Једног  ( 1 ) Пројектанта информационог система и програма

Услови за заснивање радног односа:

-VII степен стручне спреме,  Високо образовање : дипломирани инжињер електронике,машинства или дипл.информатичар.

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- копију дипломе о завршеној школи

-кратку биографију

Опис посла :

Рад на пословима администратора базе података информационог система и администратора рачунарске мреже. Одгов--орност за безбедност система базе података, редовно прављење резервних копија и исправност истог. Врши инсталацију оперативних система и свих неопходних програма за рад, као и њихово ажурирање. Праћење нових технологија и имплементација истих у Заводу.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

- Оверене копије доказа о испуњености  услова из огласа

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа, са њим се неће засновати радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагалсност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за трансфузију крви Ниш.

 

Оглас се објављује на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,, за оглас за Пројектант информационог система  на одређено  време – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

Документација се не враћа и обавештење о избору кандидата може се наћи на сајту Завода за трансфузију крви Ниш.  

Завод за трансфузију крви Ниш                                      

 

 

Директор 

Прим. др сци.мед . Зоран Станојковић