Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин,

 

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-698/22 од дана 02.12.2022. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због замене одсутног радника:

 

  1. Виши физиотерапеут, на Болничком одељењу за лечење и рехабилитацију – 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин:

         Високо образовање: (VI- VII степен)

- на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) из области медицинских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из области медицинских наука  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит за звање струковни физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;

-лиценца за обављање послова струковни физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању..

 

 

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију дипломе.

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов