Дом здравља Грачаница

На основу члана 24. и 192. става 1. Закона о раду  („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05 , 54/09, 62/13 , 75/14 , 13/17, 113/17 и 95/18 ) ,члана 7 - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 )  Кадровског плана за Дом здравља Грачаница за 2022.годину  , Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број :112-6076/2022 од 29.јула 2022.године , сагласности Министарства здравља РС  број :112-01-665//2022-02 од 17.новембра  2022.године  , сагласности Министарства здравља РС број :06-00-11/ 2022-02 од 17.новембра 2022.године , в.д. директора ,  објављује

 

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за  пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом  :

 

1.Доктора медицине специјалисте  у специјалистичкој делатности – специјалисте офталмологије     за рад у служби за специјалистичко-консултативну делатност /одељењу офталмологије  –1  извршилац  

 

Опис послова за наведено  радно  место    утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Грачаница .

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и следеће услове:

 

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ : Високо образовање

-           на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године ;

-           медицински факултет , VII 2 степен образовања и  завршена специјализација из области офталмологије

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-           стручни испит

-           лиценца

-           специјалистички  испит

           

Уз пријаву својеручно потписану  са кратком биографијом , адресом , e/mail  адресом и контакт телефоном ,  кандидати у затвореној белој коверти  подносе :

- Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету ;

- Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији ;

- Оверену фотокопију уверења  (потврде) о положеном стручном испиту ;

- Оверену фотокопију лиценце за специјалисту офталмологије издате од надлежне коморе ;

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге рођених ;

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме ) ;

- Личну карту ( очитану ) ;

- Оверену фотокопију Уверења  о држављанству ;

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, односно подлежу провери знања ,о чему одлуку доноси в.д. директора .

Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран  је дужан да достави :

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа)  не старије од 6 месеци

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос у оригиналу , не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе .

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа  и интернет страници  Дома здравља Грачаница .

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање .

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Грачаница , Грачаница  – пријава на оглас ,  ул. Томислава Секулића бб , 38205 , АП К и М , или доставити лично у Дому  здравља Грачаница , Служби за  правне  послове ,кадровске и административне  са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас . На коверти обавезно навести име и презиме , односно контакт телефон .

Непотпуне и неблаговремене пријаве , као и пријаве које не садрже горе тражене  податке,  неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Мирјана Димитријевић ,

спец.стомат.протетике