Дом здравља Жагубица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), директор Дома здравља Жагубица расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време у Дому здравља Жагубица, на пословима:

 

  1. Дипломирани еконимистa за финансијско рачуноводствене послове у Служби за правне, економско - финансијске, техничке и друге сличне послове и послове управљања медицинским отпадом - 1 извршилац:

 

Услови за заснивање радног односа су:

 

Високо образовање – звање дипломирани економиста:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

– познавање енглеског језика.

– рад на оглашеној позицији у здравственој установи дужи од 6 месеци.

 

Предност ће имати кандидати са пребивалиштем на територији општине Жагубица.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију у фотокопијама:

-Пријаву на оглас у слободној форми са кратком биографијом

-Фотокопију личне карте или очитану личну карту

-Уверење о држављанству

-Диплома о завршеном факултету – звање дипломирани економиста

-Доказ о радном стажу из ПИО фонда или из ЦРОСО

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање и порталу Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља Жагубица, ул. Николе Пашића бр.22, 12320 Жагубица.

 

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

 

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће достављена кандидату који буде изабран и објављена на огласној табли управе Дома здравља Жагубица.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Весна Стојиловић Гвозденовић