Oпшт болниц Врбас

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања)

 

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге...........1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

  1. I степен стручне спреме, завршена основна  школа,
  2. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

 

  1. Уговор о раду се закључује на одређено време,
  2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                            О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

В.д. Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан