Дом здравља Бач

         На основу одлуке в.д. директора Дома здравља Бач о спровођењу конкурса, Одлуке Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број 112-01-1034/2022-02 од 01. децембра 2022. године и члана 23. Статута Дома здравља Бач, в.д. директора Дома здравља Бач расписује

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

(са пуним радним временом):

 

             ДОКТОР МЕДИЦИНЕ...........3 извршиоца на неодређено време

 

Услови за заснивање радног односа:  

          - завршен медицински факултет,

          - положен стручни испит и

          - поседовање лиценце.

 

Као доказе о испуњености услова кандидати треба да доставе:

          - пријаву на оглас са кратком биографијом,

          - оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,

          - оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за

             доктора медицине,

          - оверену фотокопију лиценце доктора медицине,

          - доказ о радном искуству и

          - фотокопију личне карте.

 

           Заинтересовани кандидати писану пријаву, са траженим документима, достављају лично на писарницу установе или поштом на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у затвореном коверту са назнаком: «ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА» (са навођењем «за доктора медицине»), најкасније у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији «Послови».

          Овај оглас ће се објавити на web страници Дома здравља Бач и на web страници Министарства здравља.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се разматрати.         Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач.

            Достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

 

 в.д директора

Дома здравља Бач

Лачокова Красникова др Јармила