ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

На основу одредаба члана 7. став 3., члана 8. и члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и на основу одредаба члана 6. став 2., 3. и 4. и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Кула, деловодни број 3354 од 13.11.2020.године, који је објављен дана 16.12.2020.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa за 2022.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-64/2022-02 од 20.04.2022.године, који је Дом здравља Кула примио дана 26.04.2022.године под бројем 1481 као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања, деловодни броj 4855 од 05.12.2022. године, в.д. директор Дома здравља Кула, расписује

                                                                                                                                         

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месецa са пуним радним временом, за следеће послове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године:

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР- 1 извршилац у Одељењу за плућне болести и ТБЦ

Послови и радни задаци:

а) Пријем пацијената по упуту ординирајућих лекара, утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација), уписивање у протокол, припрема апарата, касета и филмова за снимање, а по потреби припремање контрасних средстава за скопије или графије;

б) Узимање кратке анамнезе, постављање пацијента у одговарајући положај за снимање, обављање снимања, обрада филма, обележавање филма и достављање филма лекару;

в) Води рачуна о исправности РТГ апарата и осталих средстава неопходних за обављање описаних послова а о евентуалним кваровима на њима обавештава руководиоца техничког сектора Дома. Требује касете, рамове, филмове потребних формата и димензија и набавља и припрема потребне хемикалије (развијач и фиксир) и припрема контрасна средства за скопије и графије;

г) Води филмотеку (исписивање имена и презимена, године рођења и места становања на омоту филма и слагање филмова по абецеди). По потреби и на захтев лекара доставља потребне снимке из филмотеке лекару и одговоран је за уредно вођење и одржавање филмотеке.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:          

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године;

- изузетно - средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу Уредбе.

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуствау звању вишег радиолошког техничара.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године; изузетно - средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу Уредбе.

- уверење о положеном стручном испиту;

- лиценца;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује са код Националне службе за запошљавање,и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

  

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове – Виши радиолошки техничар у Одељењу за плућне болести и ТБЦ“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

В.д.директора

Томић др Весна