КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-912/2022-02 од 31.10.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 спремача/спремачица просторија у Одељењу хигијене, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - фотокопије:

 

 • пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом;
 • доказа о завршеној школи (основна школа);
 • извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме или решење о промени презимена или имена надлежних органа из других разлога);
 • радне књижице (уколико је кандидат поседује);
 • доказа о радном искуству на датим пословима (које се доказује Уговорима о раду, а ради правилног бодовања радног искуства у струци и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује);

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • фотокопију доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2 (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је да уради анализу присуства антитела и резултат достави са документацијом); оверену фотокопију: сведочанства о завршеном основном образовању; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом), фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада у Плану мрежа здравствених установа), листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује) и фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора (уколико их има).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно спремач/спремачица просторија у Одељењу хигијене, а за рад у Служби операционог блока са стерилизацијом на неодређено време – 2 извршиоца“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ВД Директора клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић

 

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви