ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, број 96/2019,58/2020- Анекс 1) и Одлуке о потреби заснивања радног односа спровођењем конкурса, број 8904/2 од 02.12.2022. године, Општа болница Чачак расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 

  1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове -2 извршиoца, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за економско-финансијске послове.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

  1. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду-1 извршилац, висока стручна спрема VII /1, радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за техничке послове.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

У С Л О В И:

За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о завршеном Економском факултету (VII /1 степен стручне спреме),

 

За радно место под редним бројем 2 кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о стеченом високом образовању  (VII степен стручне спреме),

     фотокопију потврде о пложеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду,

 

Пријаве на оглас подносе се у  коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  15 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Документација коју кандидати доставе по конкурсу неће бити враћена.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.