ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/19 ), и Одлуци о пријему у радни однос на одређено време бр. 12099/22 од 30.11.2022. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

                                                                                     О Г Л А С
                                              за пријем у радни однос  на одређено време

за рад у COVID болници

за следећа радна места - послове:

 

  1. Референт за финансијско – рачуноводствене послове за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

     -1 извршилац  ради  замене  привремено  одсутне  запослене  до истека породиљског одсуства

 

Услови: -средњa школа, IV степен, економског смера

- знање рада на рачунару

 Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радно место  под редним бројем 1:

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном
  • оверену фотокопију сведочанства о завршеној средњој школи
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.