Апотекарскa установе Пожаревац

На основу члана 27к) став 1. Закона о буџетском систему (("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон), члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 96/2019 и 58/2020-Анекс I),  а у складу са чланом 23. Статута Апотекарске установе Пожаревац (Сл.гласник Града Пожаревца бр.2/2021), директор Апотекарске установе Пожаревац доноси одлуку да се распише:

 

 

 

К О Н К У Р С

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, једног Администратора информационих система и технологија за рад у Одељењу за ИТ послове.

 

 

Место рада: ИТ одељење Апотекарске установе Пожаревац у Пожаревцу, улица Моше Пијаде бр.4.

Број извршилаца: 1 (један)

 

  1. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:

Високо образовање:

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

  1. Предност:
  • Поседовање возачке дозволе – Б категорије

 

  1. Документација коју кандидат треба да приложи:
  • Пријава на конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
  • Кратку биографију
  • Фотокопију дипломе тражене школе (оверену фотокопију)
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у ИТ одељењу Апотекарске установе Пожаревац.

            Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Апотекарске установе Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту Апотекарске установе Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs

            Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Особа за контакт Иван Лазаревић тел: 012/523-127

            Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.