Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ – Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-12031/2 од 26.11.2022. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, као замена за привремено одсутног запосленог до повратка на рад, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

  • ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ  ТЕХНИЧАР..................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника;
  • Стара се о исправности апарата на коме ради и  правилном руковању са истим;
  • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура;
  • Ради на личној стручној едукацији и на уводјењу нових рехабилитационих процедура;
  • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника;
  • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и водјењу остале потребне документације;
  • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;

      За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за    медицинска питања,    начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека,     координатору одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03-5241/1.

 

  • са завршеним средњим образовањем – IV степеном стручне спреме медицинске струке са положеним стручним испитом, лиценцом, најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутски техничар.

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној средњој медицинској школи, IV степен стручне спреме, за физиотерапеутског техничара;

-Уверење о положеном државном -  стручном испиту;

-Лиценца;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време као замена за привремено одсутног запосленог,  за  радно место Физиотерапеутски техничар “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.