Институт за неонатологију, Београд

      На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3494/2022 од 28.04.2022. године, обавештења Министарства здравља Број: 112-01-388/2022-02 од 10.05.2022. године и  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6076/2022 од 29.07.2022. године, обавештења Министарства здравља Број: 112-01-665/2022-02 од 09.08.2022. годи, члана 18. ст. 1. тач. 9. Статута Института за неонатологију и одлуке вд директора Института број 4479/1 од 05.12.2022. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

    

  • Доктора медицине специјалисте педијатрије у интензивној нези нивоа 2 – 2 извршиоца

 

  Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

  Услови за заснивање радног односа: VII2 степен стручне спреме, лекар специјалиста педијатрије, положен специјалистички испит, лиценца, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд.

        Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

            - оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

            - оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту (за специјалисту  педијатрије)

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            -  потврда о стажу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

        - фотокопију извода из Матичне књиге венчаних уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених

            - потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом.

            - оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе

             Пробни рад у трајању од три месеца.

    

        Кандидати који буду примЉени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

           Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

           НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др Радмила Милеуснић Миленовић